A szocializmushoz nem juthatunk el harc nélkül

A szocializmushoz nem juthatunk el harc nélkül

A Nagy Október 99. évfordulójára

99 évvel ezelőtt, 1917. november 7-én győzött a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. A Magyar Munkáspárt az egyetemes történelem kiemelkedő eseményeként ünnepli a Nagy Októbert, amely meghatározó hatást gyakorolt a világra, a nemzetközi munkásmozgalomra, és ezen belül Magyarországra és a magyar munkásság, a magyar dolgozó emberek sorsára.

A Nagy Október a munkásság, az elnyomott tömegek, a parasztság forradalmi hagyományait folytatta, és a kizsákmányoltak évszázados álmait váltotta valóra. November 7-én tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik az évszázadok során életükkel és halálukkal járultak hozzá a kizsákmányolás, az elnyomás megszüntetéséhez. Ma is vállaljuk az őskereszténység harcát az elnyomottak felszabadításáért, a szolgaság megszüntetéséért. Őrizzük a középkori parasztháborúk hőseinek emlékét, Geyer Flóriántól Dózsa Györgyig. Tiszteletünk a népi forradalmároké, akik ott voltak az elmúlt századok nagy társadalmi fordulataiban. Kegyelettel őrizzük az 1871-es Párizsi Kommün emlékét csakúgy, mint a magyar földmunkásmozgalom mártírjainak örökségét.  Emlékezünk Marxra, Engelsre, Leninre, akik megálmodták a szocializmust, és tudományos választ adtak arra, hogy miként jutunk el oda.

A Nagy Október emléke összeköt bennünket a mai világ más kommunistáival, a tőkés rend ellen küzdő százmilliókkal, mindazokkal, akik a jövőt nem a multinacionális vállalatok uralmában, nem az amerikai imperializmus világuralmában, hanem a szocializmusban, a népek békés együttműködésében látják.

E nagyszerű korszak ma sem ért véget. Voltak és lesznek sikerek és kudarcok, egymást követik a forradalmi apály és dagály időszakai, de e folyamat végeredményben elvezet a szocializmus világméretű győzelméhez. Egyre nagyobb gazdagság egyre kevesebbek kezében, egyre nagyobb szegénység egyre több embernek, egyre növekvő lakosság és egyre pusztuló természeti környezet, egyre pusztítóbb haditechnika egyre kevesebbek kezében, egyre jobb technikai lehetőségek és egyre szűkülő demokrácia - ezek olyan ellentmondások, amelyeket a kapitalizmus nem tud az ember érdekében megoldani.

A Nagy Október a munkásosztály forradalma volt. Nem egy kis forradalmi csoport államcsínye, hanem társadalmi forradalom.  A tőke és a munka ellentéte a mai korban sem szűnt meg. Sem az informatika, sem a globalizáció, sem a multinacionális tőke kialakulása nem változtatja meg a munkás és a tőkés közötti tulajdonbeli különbségeket. A munkás az érdekeit csak a tőkéssel szembeni osztályharcban érvényesítheti.

A Nagy Október bizonyította, hogy a munkásmozgalom áramlatai közül csak a forradalmi radikális áramlat, a kommunisták vállalják a felelősséget, és képesek a szocialista forradalmat véghez vinni, csak a marxizmus-leninizmus szolgál megbízható eszmei fegyverül. A szocialista forradalmak korában végleg elvált egymástól a kommunista és szociáldemokrata irányzat. A kommunisták lettek a szocialista forradalmak hordozóivá, míg a szociáldemokrácia végérvényesen a kapitalizmus mellett kötelezte el magát.

Új közösségi társadalmat akarunk. A múlt értékeit becsüljük, de nem a múltat akarjuk visszahozni. Közösségi társadalmat, új közösségi társadalmat akarunk. Olyan országot, ahol az ember fontos, és nem a pénz. Induljunk el ezen az úton!

Az első lépés, hogy korlátozzuk a tőke hatalmát. Ha küzdünk, a tőkét rákényszeríthetjük engedményekre. Ehhez össze kell fognia mindenkinek, akinek rossz a tőkés rendszer. Küzdjünk együtt a tőke ellen! Hozzunk létre népi-dolgozói szövetséget!

A közösségi társadalmat egy új népi forradalom hozza el. A tőke korlátozása még nem a közösségi társadalom. De szükséges és fontos lépés abban a harcban, amelyet a tőkés rendszert felváltó közösségi társadalomért vívunk. A dolgozók tömegei harci tapasztalatra tesznek szert. Megértik, hogy a tőkés rendszer változhat, de soha sem lesz jó a dolgozóknak, mert soha sem a dolgozó nép társadalma lesz. Mindig megmarad a gazdagok jó rendszerének, a tőkések társadalmának.

Nem tudjuk, hogy melyik évben, melyik hónapban, melyik napon győz az új népi forradalom. De azt tudjuk, hogy győzni fog. Akkor fog győzni, amikor az emberek többsége saját tapasztalatain keresztül megértette, hogy boldogulásához csak egy út vezet, az új népi forradalom, s ezért hajlandó tenni is.

A Nagy Október arra tanít bennünket, hogy a szocializmus győzelme nem lehetséges harc nélkül. Lenin mondta 1918-ban: „A szocializmushoz nem juthatunk el küzdelem nélkül. De mi készek vagyunk a harcra, megkezdtük a harcot és véghez is visszük…